Cuộc đời là bọt nước

Standard
Cuộc đời là bọt nước

Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng. Tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.

— A. Gordon —