Chân Lý Hay,  Lời Phật Dạy,  Phật Pháp

Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa

TINH TÚY BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

CỐT TỦY CỦA TRÍ HUỆ TOÀN HẢO SIÊU VIỆT HOÀN TOÀN VƯỢT THOÁT

Kinh-bat-nha-1000x516

Cung kính đảnh lễ Bậc Toàn Trí [Toàn Giác]. Đấng tôn quý giác hữu tình Quán Tự Tại, ngay khi thâm nhập Bát nhã ba la mật đa, thông thấu toàn bộ năm uẩn và tỏ tường tự thể của năm uẩn là không.

Này Xá Lợi Phất, ngay hiện tiền này, sắc chính là không, không chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, cái gì là sắc, cái đó chính là không; cái gì là không, cái đó chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

Này Xá Lợi Phất, ngay đây tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng [và đều phi tướng], không sanh, không diệt, không nhơ, không nhiễm, viên mãn tròn đầy (không thiếu, không đủ).

Cho nên, Xá Lợi Phất, trong không tướng, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, [không có ý giới, không có pháp giới], vượt ngoài ý thức giới, không có tri thức, không có vô minh, không có đoạn tận tri thức, cũng không có đoạn tận vô minh, cho đến không có già chết và cũng không có đoạn tận già chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí, không có đắc [và cũng không có không chứng đắc].

Cho nên, bậc giác hữu tình y như Bát nhã ba la mật đa, hiển hiện an nhiên, tâm không ngăn ngại. Do tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi, thấu thoát mê lầm ảo tưởng, đạt đến cứu cánh Niết bàn.

Hết thảy chư Phật trong ba thời, thường hiển hiện Bát nhã ba la mật đa, đạt được đạo quả Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Vì vậy, nên biết: Bát nhã ba la mật đa là minh chú lớn, là minh chú của đại trí, là minh chú vô thượng, là minh chú vô song, dứt sạch mọi khổ não, chân thật, không hư dối.

Trong Bát nhã ba la mật đa có thuyết chú rằng: ga tê, ga tê, pa ra ga tê, pa ra sam ga tê, bô đi, xoa ha.

Vượt rồi, vượt rồi, vượt thoát rồi, hoàn toàn vượt thoát rồi, giác ngộ, ta bà ha.

Tinh túy Bát nhã ba la mật đa kết thúc ở đây.