Quote

Tài sản lớn nhất của con người là sức khoẻ và trí tuệ.