Thành thật luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa
Danh Ngôn Tình Bạn

Thành thật luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa

Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè.

Nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

-John Lennon-

Thành thật luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa
Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè. Nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Thành thật luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.