Thành thật luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa

Standard
Thành thật luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa

Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè.

Nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

-John Lennon-

Thành thật luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa

Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè. Nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

Thành thật luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.