Quote

Nếu một người biết ơn và đền ơn thì người đó dù sống xa ta ngàn dặm cũng giống như ở gần bên ta,
Nếu một người sống không biết ơn và đền ơn thì người đó có sống gần ta cũng giống như sống xa ta ngàn dặm.

– Đức Phật –