Quote

Ta không sợ kẻ thù công kích ta mà nên sợ người bạn nịnh ta.
-Obregon-